Idź do

  1. Zastosowanie i zmiany niniejszych Ogólnych warunków

  Wszelkie korzystanie z aktualnej strony internetowej i usług oferowanych przez witrynę Moj-codzienny-horoskop.com oznacza akceptację poniższych ogólnych warunków. W przypadku gdy użytkownik nie zgadza się z całością lub częścią postanowień obecnych ogólnych warunków, zaleca się, aby nie korzystał z witryny. Moj-codzienny-horoskop.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub modyfikacji całości lub części usług i może w dowolnym czasie zmodyfikować postanowienia ogólnych warunków. Każdorazowo wersja ogólnych warunków, które odnoszą się do użytkownika, jest tą, którą ostatnio zaakceptował.

  2. Użytkownik

  Wszyscy użytkownicy, którzy logują się na stronie, muszą mieć ukończone 18 lat. Prawo do korzystania z usług jest określone dla każdego użytkownika. Z niektórych usług można skorzystać, po spełnieniu określonych warunków. Użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i usług w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody witryny Moj-codzienny-horoskop.com. Użytkownik jest odpowiedzialny za każde wykorzystanie swojego konta bez względu na to, czy kogokolwiek do tego upoważnił. Użytkownik uznaje i przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek treści umieszczone przez niego na stronie. Przyjmuje on w szczególności, że treści te nie powinny naruszać interesów witryny Moj-codzienny-horoskop.com. i/lub praw stron trzecich. W ten sposób Użytkownik zabezpiecza Moj-codzienny-horoskop.com przed wszelkimi roszczeniami, opartymi bezpośrednio lub pośrednio na tych informacjach i/lub danych, które mogą być wykorzystane przez dowolną osobę przeciwko Moj-codzienny-horoskop.com. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do pokrycia wszelkich kosztów, bez względu na ich wysokość, wynikających z ewentualnych roszczeń strony trzeciej przeciwko Moj-codzienny-horoskop.com, w tym kosztów adwokatów i kosztów obsługi prawnej. Użytkownik zobowiązuje się również informować Moj-codzienny-horoskop.com o każdym naruszeniu, którego jest świadomy; nie uzyskiwać ani nie próbować uzyskać nielegalnie dostępu do innych komputerowych sieci lub systemów powiązanych ze stroną internetową; nie ingerować w korzystanie z usług przez innych użytkowników; nie wykorzystywać witryny w celu rozsyłania wirusów, koni trojańskich lub innych szkodliwych programów.

  3. Dostęp do usług

  Usługa jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników z dostępem do internetu. Wszystkie koszty związane z dostępem do usług (wyposażenie, oprogramowanie, dostęp do internetu), obciążają w całości użytkownika. To Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawne działanie swojego sprzętu komputerowego i dostęp do internetu. Moj-codzienny-horoskop.com zastrzega sobie prawo do przerw, tymczasowego zawieszenia lub zmiany w dostępie do całości lub części usług, bez uprzedzenia, w celu przeprowadzenia konserwacji lub z jakiegokolwiek innego powodu, bez ponoszenia kosztów związanych m. in. z odszkodowaniem, zadośćuczynieniem czy rekompensatą.

  4. Wypowiedzenie

  Moj-codzienny-horoskop.com zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta i odmowy dostępu do usług każdego użytkownika, który poda nieprawdziwe informacje podczas rejestracji lub jeśli użytkownik naruszył obecne Ogólne warunki. Moj-codzienny-horoskop.com ma również prawo do zamknięcia konta użytkownika jeśli jest nieaktywne przez okres 9 miesięcy lub dłużej.

  5. Dane osobowe

  Szanując prywatność swoich użytkowników, Moj-codzienny-horoskop.com zapewnia, że gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na aktualnej stronie internetowej odbywa się zgodnie z Ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. o komputerach - zobacz także la Charte de protection des Données Personnelles (francuska karta ochrony danych osobowych).

  6. Gwarancje

  W przypadku reklamacji lub nieotrzymania zamówienia, użytkownik powinien skontaktować się z Moj-codzienny-horoskop.com (adres znajduje się na stronie internetowej). Moj-codzienny-horoskop.com podkreśla również, iż strona ma charakter rekreacyjno-usługowy. W żaden sposób treść witryny nie stanowi porady prawnej, psychologicznej, medycznej, zawodowej ani finansowej. Podobnie, badania prowadzone przez stronę internetową nie mogą zastąpić diagnozy medycznej lub psychologicznej przeprowadzonej przez pracownika służby zdrowia.

  7. Ograniczenie odpowiedzialności

  Niektóre banery reklamowe na stronie Moj-codzienny-horoskop.com prowadzą użytkownika do śledzenia linków do innych stron internetowych. W zakresie, w jakim nie sprawuje się kontroli nad tymi zasobami zewnętrznymi, użytkownik powinien uznać, że Moj-codzienny-horoskop.com nie przyjmuje odpowiedzialności za udostępnienie tych zasobów i nie może ponosić odpowiedzialności za ich zawartość; dane, które podajesz na tych stronach, nie są już chronione przez Moj-codzienny-horoskop.com .

  8. Prawa własności

  Użytkownik uznaje i akceptuje, że treść (pisemne dokumenty, oprogramowanie, zdjęcia, logotypy ...) materiałów reklamowych sponsorowanych lub rozprowadzanych pocztą elektroniczną, informacje handlowe stworzone i opublikowane przez Moj-codzienny-horoskop.com, jego dostawców i reklamodawców są chronione przez Francuskie prawa własności intelektualnej, prawo znaków towarowych, prawo patentowe lub inne przepisy uznane w obowiązującym prawodawstwie.Użytkownik nie ma uprawnień do kopiowania, używania, reprodukowania, rozpowszechniania ani tworzenia dzieł pochodzących z tych treści, bez uzyskania wyraźnej zgody od moj-codzienny-horoskop.com, jego dostawców lub reklamodawców. Wszelkie nieautoryzowane kopiowanie tych znaków towarowych, logo i znaków wyróżniających stanowi naruszenie prawnie karalne. Sprawcy takich działań ponoszą ryzyko wszczęcia postępowania cywilnego i sądowego, a w szczególności kar przewidzianych w artykułach L.335.2 i L.343.1 Code de la Propriété Intellectuelle (Francuski Kodeks Własności Intelektualnej).).

  9. Wnioski o informacje

  Wszystkie prośby o informacje należy kierować na następujący adres e-mail: [email protected]. Wszelka komunikacja, skargi i wnioski o zwrot kosztów muszą mieć formę pisemną i mogą być przesyłane pocztą na następujący adres: SF Factory, 8 - 10 rue Villedo, 75001 Paryż, Francja; lub przez e-mail do [email protected].

  10. Obowiązujące prawo

  Przepisy prawa mające zastosowanie do treści i transmisji danych na stronie internetowej i wokół niej są określone przez prawo francuskie. W przypadku sporu, którego nie można rozstrzygnąć na drodze polubownej, wyłączną jurysdykcję będą miały sądy francuskie.

  Najczęściej odwiedzane strony

  Oto najpopularniejsze horoskopy, artykuły i aplikacje astro na stronie, idealna okazja, aby zdobyć informacje i zabawę związaną z astrologią.